ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ – Inspire

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

Το έργο INSPIRE – Καινοτόμο ηλεκτρονικό παιχνίδι για τον προσδιορισμό του ρόλου σας στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα – στοχεύει να εμπνεύσει (inspire) και να ενδυναμώσει Νέους/ες μεταξύ 18-24 ετών να ασχοληθούν με την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, να δημιουργήσουν ομάδες και να ιδρύσουν επιχειρήσεις μέσω ενός καινοτόμου εργαλείου / ψυχομετρικού παιχνιδιού.

Σήμερα, η σημασία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την οικονομική ανάπτυξη αναγνωρίζεται ευρέως. Έκθεση του OESC (2019) τεκμηριώνει έντονα ότι οι Νέοι (15-24) στην Ευρώπη δυσκολεύονται πολύ να βρουν δουλειά. Το 15% αυτών είναι άνεργοι, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις το ποσοστό αυτό αγγίζει και το 30%.  Ο «χάρτης των κοινωνικών επιχειρήσεων και των οικοσυστημάτων τους στην Ευρώπη» (2015) υπογραμμίζει ως βασικούς περιορισμούς της έναρξης και ανάπτυξης μιας κοινωνικής επιχείρησης, την έλλειψη επιχειρηματικού πνεύματος, τις περιορισμένες διαχειριστικές δεξιότητες των επιχειρηματιών, την αδυναμία ανάπτυξης βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων, τη δυσκολία πρόσβασης σε κεφάλαια / χρηματοδοτήσεις. Το ESM (European Startup Monitor) αποκαλύπτει ότι οι νέοι προσπαθούν να ξεπεράσουν όλες τις παραπάνω προκλήσεις συνεργαζόμενοι σε ομάδες (πάνω από το 79% των ιδρυτών επιχειρήσεων ξεκίνησε ως ομάδα).

Σε αυτό το πνεύμα, το πρόγραμμα INSPIRE προτείνει ότι το κλειδί επιτυχίας για μια νέα κοινωνική επιχείρηση είναι η ΟΜΑΔΑ. Αλλά, έμφαση δίνεται στη δημιουργία μιας ομάδας με συμπληρωματικές δεξιότητες, ικανότητες και ρόλους πριν από την έναρξή της, καθώς και για τη «στρατολόγηση» νέων μελών κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής της. Έτσι, το έργο INSPIRE επιδιώκει την ανάπτυξη ενός εργαλείου για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, καθώς και της προσωπικότητας και των χαρακτηριστικών σταδιοδρομίας των νέων ηλικίας 18-24 ετών και την ενδυνάμωσή τους στην ανάπτυξη αποτελεσματικών ομάδων και εταιρειών.

Πιο συγκεκριμένα, τα πνευματικά αποτελέσματα (παραδοτέα) που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του έργου περιλαμβάνουν:

O1- Μεθοδολογικός οδηγός του έργου INSPIRE

O2- Οδηγός εκπαίδευσης για την επαγγελματική εξέλιξη και τις ψυχομετρικές μεθόδους, ο οποίος θα περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές σχετικές με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, καθώς και τον τρόπο ανίχνευσης και αξιολόγησης των κατάλληλων χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων της «επιχειρηματικής» προσωπικότητας και δημιουργίας αποτελεσματικών ομάδων

O3- Εκπαιδευτικός οδηγός για βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα κοινωνικών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προκλήσεις που βασίζονται σε SDG (Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης) και για αποτελεσματική χρήση των Κοινωνικών Μέσων. Θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα παραδείγματα καινοτόμων κοινωνικών επιχειρήσεων με διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα καθώς και αποτελεσματικούς τρόπους χρήσης των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης για την εμπλοκή των ατόμων στην ομάδα

O4- Καινοτομικό ψυχομετρικό παιχνίδι βιωματικής μάθησης (serious game). Το παιχνίδι θα ζητά από τους νέους (18-24 ετών) να βρουν λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα SDG και να ασχολούνται με τις καθημερινές δραστηριότητες και τις διαδικασίες σε μια μικρή κοινωνική επιχείρηση. Μέσα από το παιχνίδι θα γίνει αξιολόγηση των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και της προσωπικότητας των παικτών. Το ζητούμενο είναι οι παίκτες θα γνωρίζουν τον εαυτό τους και να προσδιορίζουν τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν σε μια ομάδα κοινωνικής επιχείρησης.

Επιπλέον, οι παίκτες θα αποκτήσουν καλύτερα προσόντα στις προκλήσεις των κοινωνικών επιχειρήσεων (φόρτο εργασίας, διασπορά και έμπνευση μέσω αποστολής, εύρεση χρηματοδότησης, επικοινωνία, εμπλοκή και δέσμευση τρίτων, συνεργασία με συναδέλφους κ.λπ.).


ΣΤΟΧΟΙ του έργου “INSPIRE”:

  • προβολή της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων (ηλικία 18-24 ετών)
  • στήριξη νέων (18-24 ετών) για τον εντοπισμό των υφιστάμενων δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους, ή προκειμένου να αναπτύξουν περεταίρω όσες βρίσκονται σε έλλειψη αλλά κρίνονται αναγκαίες για την επιτυχή ανάπτυξη βιώσιμων κοινωνικών επιχειρήσεων
  • απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα,
  • δημιουργία ενός καινοτόμου ψηφιακού εργαλείου και παιχνιδιού που προωθεί την ανοιχτή εκπαίδευση και καινοτόμες πρακτικές σε μια ψηφιακή εποχή
  • να ενισχύσει τους εκπαιδευτές νέων, τους συμβούλους σταδιοδρομίας με τις σχετικές επαγγελματικές δεξιότητες
  • να δημιουργήσει ένα καινοτόμο και αποτελεσματικό εργαλείο που οι εκπαιδευτές νέων, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας και οι σχετικοί επαγγελματίες μπορούν να αξιοποιήσουν στο χώρο τους και έτσι να διευρύνουν τις επιπτώσεις / αποτελέσματα του έργου

ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ του έργου:

  • άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18-24 ετών
  • εκπαιδευτές, σύμβουλοι καριέρας, ψυχολόγοι
  • Άλλοι συναφείς επαγγελματίες, όπως συντονιστές ομάδων, διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού, εκπαιδευτές ενηλίκων, καθηγητές πανεπιστημίων, ομάδες στήριξης της νεολαίας κλπ

Το έργο ανταποκρίνεται σε μια διακρατική ανάγκη για καινοτομία στον τομέα της επαγγελματικής εξέλιξης των νέων και δέσμευση με την INSPIRing Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Οι εταίροι, Challedu (Ελλάδα), MC2020 (Ισπανία), ΚΕΣΟ (Ελλάδα), CiP (Κύπρος), προέρχονται από διαφορετικό υπόβαθρο και είναι σε θέση να δημιουργήσουν μια ολιστική προσέγγιση. Τα υλικά και η μέθοδος που θα αναπτυχθούν μέσω του έργου θα είναι παγκόσμιου ενδιαφέροντος και θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμοστούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Εταίροι

This project has been funded with support from European Commission. This website all its contents reflect views only of author, Commission cannot be held responsible for any use which may be made of information contained therein.
[Project number: 2019-3-EL02-KA205-005215]